Prihláste sa na štúdium rusínskeho jazyka a literatúry na Prešovskú univerzitu

I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium

 

V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť bakalárskeho a magisterského štúdia ŠP rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (ŠP) akreditovanými na jednotlivých fakultách PU:

 

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 

  • rusínsky jazyk a literatúra – biológia, ekológia, fyzika, geografia, hudobné umenie, matematika, pedagogika, technická výchova

 

Filozofická fakulta:

 

  • rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra, dejepis, estetika, etická výchova, filozofia, francúzsky jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, výtvarné umenie

 

Fakulta športu:

 

  • rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova

 

Ústav maďarského jazyka a kultúry:

 

  • rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

 

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015

 

Prihlášky sa posielajú na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav, rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov

tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89, Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica Wietoszewová

(alica.wietoszewova@unipo.sk)

 

 

II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

 

V ak. roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné a externé doktorandské štúdium študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.

 

Termín podania prihlášky: ten istý, adresa na zaslaneie prihlášky: tá istá.

Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači získať na webovej stránke univerzity  (http://www.unipo.sk), na stránke Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry (http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk) a na Oddelení vedy, umenia a akreditácie PU. Kontaktné osoby a e-mailove adresy: tie isté

Go back